Old name, new purpose: why we’ve gone back to RNID

  1. Home
  2. News and stories
  3. Helpwch ni i wella’r profiad pleidleisio mewn etholiadau ar gyfer pobl fyddar a phobl â nam ar eu clyw

Helpwch ni i wella’r profiad pleidleisio mewn etholiadau ar gyfer pobl fyddar a phobl â nam ar eu clyw

Ffotograff o adeilad yn y DU. Mae’r arwydd ffordd yn darllen: “Gorsaf bleidleisio, Polling Station”.
Gwyliwch y tudalen hon yn BSL
Gwyliwch y tudalen hon yn ISL

Gan weithio gyda’r Comisiwn Etholiadol rydym yn archwilio ffyrdd o wella gwybodaeth am sut i bleidleisio mewn etholiadau ar gyfer pobl fyddar a phobl â nam ar eu clyw. Helpwch ni drwy gymryd rhan mewn rhai tasgau ymchwil y gaeaf hwn, p’un a ydych yn bleidleisiwr profiadol neu’n newydd i bleidleisio. 

Mae ein holl dasgau ymchwil yn hygyrch i BSL. Os oes angen cyfieithiad Iaith Arwyddion Gwyddeleg arnoch, neu gopi o’r ymchwil yn Gymraeg, cysylltwch â ni.

Adolygu gwybodaeth am etholiadau

Trwy brofion ar-lein, grwpiau ffocws a chyfweliadau, rydym am glywed eich barn a’ch adborth ar sut mae gwybodaeth am bleidleisio mewn etholiadau yn cael ei rhannu. Byddwn yn edrych ar fideos, tudalennau gwe a phosteri (a wnaed gan y Comisiwn Etholiadol) sy’n esbonio sut i gofrestru i bleidleisio a phrosesau pleidleisio. 

Rydym eisiau deall pa fath o wybodaeth sy’n gweithio’n dda i chi a pha wybodaeth fyddai’n ddefnyddiol yn y dyfodol. 

Mae gennym ddiddordeb arbennig ym mhrofiadau defnyddwyr iaith arwyddion.

Ein tasgau ymchwil

Rydym yn cynnal tri math o dasgau ymchwil y gallwch chi gymryd rhan ynddynt. Mae croeso i chi gymryd rhan mewn cynifer neu gyn lleied ag y dymunwch.

Profion ar-lein rhwng 15 Ionawr a 16 Chwefror.

Trwy dasg ar-lein yn adolygu deunyddiau’r Comisiwn Etholiadol, byddwn yn gofyn cwestiynau i chi am eich profiad pleidleisio blaenorol, sut rydych fel arfer yn dod o hyd i wybodaeth am etholiadau, a byddwn yn adolygu sut mae’r deunyddiau hyn yn effeithio ar eich hyder wrth bleidleisio.

Grwpiau ffocws rhwng 29 Ionawr a 26 Chwefror.

Trwy grwpiau ffocws bach, byddwn yn archwilio pa wybodaeth sy’n hybu hyder a pharodrwydd ar gyfer pleidleisio.

Cyfweliadau rhwng 29 Ionawr a 26 Chwefror.

Trwy gyfweliadau un i un, byddwch chi a’n hymchwilydd yn trafod sut rydych fel arfer yn cyrchu gwybodaeth i bleidleiswyr, a pha wybodaeth sy’n rhoi hwb i’ch hyder wrth bleidleisio mewn etholiadau.

Pwy all wneud cais

Mae gennym ddiddordeb ym marn pleidleiswyr profiadol a’r rhai sy’n newydd i bleidleisio. I gymryd rhan yn ein tasgau ymchwil rhaid i chi fod: 

gymryd rhan yn ein tasgau ymchwil rhaid i chi fod: 

  • Yn fyddar neu â nam ar eich clyw 
  • Yn 16 oed neu’n hŷn yng Nghymru a’r Alban; neu’n 18 oed neu’n hŷn yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. 
  • Yn gymwys i bleidleisio (gallwch ddysgu rhagor ar wefan y Comisiwn Etholiadol). 
  • Ar gael yn ystod dyddiadau’r tasgau ymchwil. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cwblhewch yr arolwg. Gallwch ddod o hyd i ddolen botwm i’r arolwg yn yr adran ‘diddordeb mewn cymryd rhan?’ ar y dudalen we isod. Rydym angen mwy o fanylion gennych chi i wneud yn siŵr bod gennym amrywiaeth o bobl wedi’u cynnwys yn ein hymchwil. Byddwn yn gofyn ychydig mwy o gwestiynau amdanoch chi eich hun a pha dasgau ymchwil yr hoffech chi gymryd rhan ynddynt. 

Byddwn yn dewis tua 60 o bobl i gymryd rhan mewn un neu fwy o’r tasgau ymchwil ac yn eu gwahodd i gymryd rhan drwy e-bost. Os cewch eich dewis, byddwch yn derbyn taleb siopa gwerth £25 fel diolch am eich amser.

Sut i cymryd rhan

Cysylltwch â ni 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio userresearch@beta.rnid.org.uk


Join our research panel

Our research panel is a group of people with lived experience that takes part in our research on a regular basis. Help us deliver the social change we want to see by joining.
Join our research panel

More like this

Back to top